Black Angus Uruguayský Rib-eye

250g: 445350g: 595