Black Angus Uruguayský Rib-eye

250g: 455350g: 605